Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Bůh existuje aneb kreacionismus jako věda, která se šíří na školy

adam eva eden raj

Michael Gove, anglický konzervativní britský ministr školství, schválil v polovině roku 2012 osobně tři školy, které budou provozovat organizace šířící kreacionismus. Jedna z nich uvádí na svých internetových stránkách, že vyučuje "kreacionismus jako vědu". Bohužel se tato demagogie začíná šířit i v Česku.

Kreacionismus je přesvědčení, že lidé, Země a vesmír byly stvořeny zvláštním zásahem vyšší bytosti či božstvem.
Termín „striktní kreacionismus“ se někdy používá pro nábožensky motivované odmítání teorie evoluce, aby nedošlo k nechtěné záměně s všeobecnějším chápáním stvoření, zastávaným věřícími, jejichž náboženská víra akceptuje teistickou evoluci. (wiki)
Kreacionisté  ve školách tvrdí, že existuje nedořešená kontroverze ohledně toho, zda Bůh stvořil svět, anebo zda se příroda vyvinula podle principů evoluce. Potíž je, že žádná taková kontroverze neexistuje. Vědecký konsensus drtivou většinou podporuje evoluční princip.

Soukromá křesťanská škola Grindon Hall v Sunderlandu, která od září 2012 funguje se státním financováním, uvádí na svých internetových stránkách, že bude prezentovat kreacionismus jako vědu a vyučovat, že názor, že Bůh stvořil svět, "není jen teorie, ale je to fakt".
Anglické ministerstvo školství také schválilo soukromou školu v Sevenoaks v hrabství Kent, která informuje na svých internetových stránkách, že bude vyučovat, že "Bůh stvořil svět" a třetí nově schválená škola v Nottinghamshiru bude provozována třetí kreacionistickou organizací, jejíž předchozí návrh vytvořit kreacionistickou školu ministerstvo v minulosti odmítlo.

V Americe, kde je kampaň ve prospěch kreacionismu mnohem silnější.
Nedávno schválily parlamenyt států Louisiana a Tennessee zákony, které umožňují zpochybňovat vyučujícími evoluční teorii přírody v tamnějších školách. Avšak v Británii byla dosud kreacionistická lobby slabá. Jaká bude rakce veřejnosti se teprve uvidí, ale rozhodně nebude malá.

V Česku, po tzv. restitucích, je už také slyšet, že křesťanská teologie není pavěda, ale věda. Bůh se dá prý vědecky dokázat.
Astronom a katolík Jiří Grygar v rozhovoru 18. 1. 2015 pro Parlamentní listy řekl: "Nikdy jsem teologii mezi pavědy nezařazoval, právě naopak. Křesťanská teologie má stejný racionální základ jako přírodní vědy a dokonce i matematika." Připomínáme že Grygar je poradcem kardinála Duky.
Na otázku co je pavěda Grygar v IDnes 18.3.2014 říká: "Podle mého soudu je pavěda to, co se tváří jako věda, a nepoužívá vědeckou metodu."
V tom samém článku dále říká: "Vědecká metoda vznikla dlouhým vývojem od starověku přes středověk až po novověk. Netýká se jenom astronomie a fyziky, ale všech přírodních věd. Kdybych to měl hodně stručně shrnout, je to takový způsob bádání, který shromažďuje fakta, pozorování, experimentální data a svědectví hodnověrných svědků. Pak se ta svědectví snažíme kompletovat, utřídit je a vysvětlit. A svá vysvětlení potom znovu podrobujeme experimentálním testům. Je to docela pracný, ne příliš zábavný proces."

Zřejmě nemám tak vysoké demagogické vzdělání jak pan Grygar, ale pokud vím teologie neshromažďuje žádná fakta, experimentální data ani pozorování. Křesťanské vnímaní Boha je jednoduše řečeno dogma a zpochybňování jeho obsahu se ještě nedávno trestalo upalováním či jinou perzekucí. A pokud se jedná o prokazatelná svědectví hodnověrných svědků, pak jsem žádná nezaznamenal.

PRO LEPŠÍ ORIENTACI O ČEM KREACIONISMUS JE, JE DOBRÉ SI KREACIONISTY ROZDĚLIT DO ČTYŘECH ÚROVNÍ:
vybráno z článku Pavla Netušila: zde

LEVEL 1) BIBLICKÝ KREACIONISTA
Velmi těžký případ. Jeho hlavním argumentem je bible a vše, co z ní podle něj vyplývá, musí být a priori pravda. Vědu neuznává, protože v Bibli není dostatečně zmiňována. Žena vznikla z Adamova žebra, proto mají muži o jedno žebro méně než ženy. To, že mají muži i ženy stejný počet žeber, vám prostě nebude věřit. O zjevných pravdách souvisejících s evolucí jej nepřesvědčíte, u mnoha jedinců byste měli problém i s tvrzením, že se jejich tělo skládá z buněk. Když jej přece jen zaženete do úzkých, odvolá se na Bibli, Boha nebo faráře (případně jejich kombinaci) a neustoupí ani o píď. Pro diskuzi nevhodný.

LEVEL 2) ZPOZDILÝ KREACIONISTA
Má primitivní znalosti o evoluční biologii a je schopen přinášet argumenty proti ní - většinou na úrovni poloviny minulého století. Oblíbeným zaklínadlem jsou fráze "chybějící mezičlánek" a "víra v evoluci". Evoluční teorii pokládá za druh náboženství. Pro diskuzi s ním je nutné umět reagovat na nejběžnější antievoluční námitky, např.:

    jak se mohlo vyvinout oko či křídlo, když v částečné podobě nemají smysl
    jak to, že v současné době nevznikají nové druhy
    jak může existovat zkamenělina stromu prorůstajícího geologickými vrstvami
    proč Darwin na sklonku života odvolal své učení

a další dezinterpretace či nepravdy. Zpravidla je ochoten vás poslouchat, takže se může rozvinout ohnivá debata. Dokonce je možné, že tato debata bude pro jednu či obě strany přínosná.
Jako příklad mohu uvést článek Vladislava Běhala, kde by i průměrně inteligentní středoškolák měl být schopen sám nebo s pomocí internetu uvést protiargumenty.

LEVEL 3) VZDĚLANÝ UMÍRNĚNÝ KREACIONISTA
Sem patří značná část vysokoškolsky vzdělaných kreacionistů a teologů. Vycházejí z vlastního poznání nebo z encyklik papežů druhé poloviny minulého století.

Podle Pia XII. jsou věda a náboženství sestry, různé způsoby vyjádření „Boží přesnosti“, a není tedy možné je stavět dlouhodobě proti sobě. Ve své encyklice Humani generis (1950), která je považována z teologického hlediska za jednu z nejdůležitějších jeho pontifikátu, se vyrovnává s novými směry v teologii a filosofii a s evoluční teorií. V případě evoluční teorie objasňuje nauku katolické církve o stvoření člověka tak, že Bůh stvořil a vdechl člověku duši a že tedy tato hypotéza není v rozporu s katolickou naukou, pokud popisuje pouze proces stvoření těla a neimplikuje nepřijatelné filosofické interpretace, a může být v této podobě vyučována. (4)

Diskutovat se s těmito kreacionisty dá velmi dobře, hádat však už nikoli - de facto není o čem, budou se všemožně bránit tomu, aby se stavěli proti vědeckým poznatkům.

Specifickým podtypem vzdělaného kreacionisty je kreacionistický evoluční biolog - darwinista, který věří, že vývoj nesměřoval k člověku náhodně; život a možná i člověk sám je na Zemi proto, že zde prostě měl být. Jak nazveme onen fenomén spouštějící a možná dosud ovlivňující evoluci je lhostejné - tak či tak je to kreacionistický prvek implementovaný do darwinismu. Není v tom problém.

LEVEL 4) VZDĚLANÝ OPORTUNISTICKÝ KREACIONISTA
Nejtěžší případ ze všech, protože studoval evoluční teorii s klapkami na očích a s velkou nedůvěrou. Může se stát, že dopadne jako jezuita P. Teilhard de Chardin (dopracoval se až k vlastní verzi evoluční teorie, do které velmi organicky zapadly jak pozdější objev Velkého třesku, tak objevy molekulární biologie upřesňující význam jádra buňky pro evoluci - byl proto církví omezován jak z hlediska učení na vysokých školách v Paříži, tak z hlediska publikací). Na druhou stranu se může naopak zatvrdit a stát skutečnou hrozbou pro diskuze s biology, kteří nesledují současné trendy evoluční biologie, protože dokáže útočit na postuláty, o kterých většina lidí nemá ani ponětí. Většina z těchto lidí chápe podstatu fungování mtDNA, genetického driftu a často zná dokonce i Dawkinsovo dílo. Nejsou odkojeni Biblí, nýbrž knihou P. E. Johnsona "Spor o Darwina". Pro diskuzi s těmito lidmi je nutná inteligence i vzdělanost současně, vzdělanostním minimem je učebnice evoluční biologie a důsledná znalost stránek https://www.talkorigins.org, kde jsou základní odpovědi na jejich nejčastější výpady.

Vaše názory  

# Miroslav Pecháň
Tohle všechno by bylo vlastně v pořádku. Můžete si založit ZOO po vzoru Noemovy archy, natočit film, který se bude odehrávat na ploché Zemi, vydat komiks na motivy Dänikenových fantazií, nebo si zahrát v pašijových hrách, ale, a to je nesmírně důležité, nesmíme tohle zaměňovat s vědou a poznáním.
Viz velmi poučný článek o současnosti české...
www.osacr.cz/2016/02/20/katolicky-kosmologicky-kreacionismus-pro-stredni-skoly/
| Quote
# Ondra
Očekáváme, že Grygar brzy spustí nový tv pořad Okno do Korán.
| Quote
# MK
Jestli člověka stvořil bůh, pak to může být bůh v podobě bohů v seriálu "Hvězdná brána" i když i tenhle seriál předpokládá u lidí evoluci, nebo spíše degeneraci z rasy antiků. Ale minimálně rasa asgardů vznikla klonováním a genetickým vylepšením. Nelze vyloučit ani šlechtění v chovatelským slova smyslu, ale i to změna genetického materiálu.
| Quote
# Mirek
Teorie, podle níž vesmír vznikl velkým třeskem a člověk jako druh je výsledkem evoluce, jsou správné, ale nijak nevylučují existenci boha. V projevu na půdě Papežské akademie věd ve Vatikánu to řekl papež František, podle nějž církev nikdy netvrdila, že „bůh je nějaký kouzelník s hůlkou“.
Podle britského deníku The Independent může papežovo čerstvé vyjádření sebrat vítr z plachet zastáncům kreacionismu, podle nichž vesmír, zemi i člověka stvořil bůh v šesti dnech.
www.lidovky.cz/papez-uznal-velky-tresk-i-evoluci-buh-neni-kouzelnik-s-hulkou-rekl-1dc-/zpravy-svet.aspx?c=A141028_185757_ln_zahranici_ele
| Quote
# Mirek
Kdo nevěří, ať čte. Článků je tam dost.
www.osel.cz/index.php?kat=21
| Quote
# Květa
Jsem přesvědčená pouhým pozorováním, že víra v boží plán a jeho konstrukční vliv je vidět ve všem kolem nás i v nás.
| Quote
# Marek
Zajímalo by mne, jak by katolický démon Grygar dokázal, samozřejmě vědecky, že podle knihy Genesis byly nejdřív stvořeny rostliny a teprve později Slunce nebo když mladičká Marie koji svého syna, kterého porodila a pořád je panna, proč Bůh žehná jen ptákům, rybám a člověku. PROBOHA těch otázek je neurekom.
| Quote
# petr
Jedivý důvod přoč člověk potřebuje vědět jak život vznikl je uspokojení nějakého filosofického pohledu na svět.I když se někomu zdá být kreacionismus nevědecký, neviděl jsem že by vědci v laboratoři vyšlechtili např. z červů ryby,nebo že by namícháním chemikálií vznikla buňka, proto si nikdo nemůže být na 100% jistý jak to vlastně bylo.Dokázat co by se stalo za miliony let prostě nejde, tomu můžete jen věřit.
| Quote
# MB
Uměle dělat evoluční experiment v nějakém krítkém čase samozřejmě dost dobře nejde. Nicméně z nálezů víme, co tu žilo a kdy to žilo, čili pozorujeme už proběhlý experiment, který nám připravila sama příroda.
Věc se má tak, že na sebe všechny ty druhy navazují a vytváří krásný bezchybný evoluční strom.
Stačí, když najdete kostru králíka starou jako trilobit a evoluční teorie se totálně zhroutí. Ale to se asi nestane. :) Těch důkazů už je tolik, že vyvrácení základní myšlenky evoluční teorie je stejně nemyslitelné, jako že by někdo vyvrátil skutečnost, že Země obíhá kolem Slunce.
| Quote
# Mirian
skvělý článek!
| Quote
# Andy
Rozdělení kreacionistů je perfektní. Zapisuju a posílam dál :o)
| Quote
# Michal
Rozhodně stojí za přečtení: https://www.inuru.com/index.php/planeta/otazniky-vedy/276-hlavni-omyly-evolucni-teorie
| Quote
# Michal
https://www.inuru.com/index.php/planeta/otazniky-vedy/276-hlavni-omyly-evolucni-teorie
| Quote
# Janička
Ano, mají pravdu před 5000 lety!!! To fakt mohl vymyslet jen člověk nevzdělaný. Jenže za takovych 20 let na tom asi budeme stejně a pokud ještě dáme naše miliardy katolíkům, tak potěš pambů...
| Quote
# Katka
Obrázek nemá chybu. Přesné!!!!!
| Quote
# Mann
Podobné excesy v politice jsou nebezpečné a mohou spustit lavinu problémů. Angličané si už dlouhou dobu neuvědomují, že jejich politika kráčí pomalu ale jistě do středověku s tím rozdílem, že už nebudou mít šanci stát se koloniální zemí, jak po tom touží rozhodně ne málo politických šílenců.
| Quote
# Michal
Reforma školství jak u nás tak v Anglii směřuje k tomu, že peníze na zaplacení setrvání v servisní třídě, ke ketré vzdělávání určitého typu směřuje, budou mít ti, kdo se podřídí v zájmu stále rychlejšího zhodnocování velkých peněz. Mluvíme o zkvalitňování výuky, o motivaci studentů, o motivaci učitelů, ale je za tím vším v podstatě jen jediný motiv. Peníze. Studovat si zaslouží ten, kdo přispěje po svém studiu k co nejrychlejšímu obratu peněz, v jakékoliv oblasti lidského života. Kreacionismus není nic jiného než forma jak zmanipulovat lidi určitým směrem a tím je učinit nesvobodnými v rozhodování a uvažovaní vůbec. Pokud v Anglii povolili oficiálně toto učení, pak se otevřela cesta ke všemu. třeba k vyučování fašismu na školách.
| Quote
# Milena
Děti rozhodně nemusíme učit imaginaci a životní energii od Boha, mají jí mnohem více než dospělí, ani je zachraňovat, aby neupadly do pesimismu. Děti musíme chránit, aby nespadly do propasti bludů a manipulace s lidským rozumem.
| Quote
# Emil
Je to strašné, ale musíme si uvědomit kam to dotáhlo anglické školství. Anglie má totiž největší kriminalitu dětí a mládeže na světě a nový fenomén poloanalfabetismu. Dvacet procent opouští školu, aniž by umělo skutečně číst a psát. A tak sedm procent rodičů raději posílá děti do drahých soukromých škol, dvě procenta učí své děti doma. Anglická kastovní segregace tak kvete dál. Kreacionismus jen prohloubí sociální problémy, která Anglis mládeží má.
| Quote
# Katka
V časopise American Chronicle novinář Thomas Dawson, tvrdil, že "všichni obratlocvi, od ryb až po savce, se objevují [ve zkamenělinách] v tutéž dobu" a že kdyby byla evoluce pravdivá, existovaly by zkameněliny určitých zvířat beze zraku a jiných s různými etapami vývoje očí... Takové zkameněliny neexistují." (Ve skutečnosti uplynulo mezi výskytem prvních ryb a prvních savců asi 300 milionů let a zkameněliny zaznamenávají více očí, v nejrůznějších etapách vývoje, než CIA.
| Quote
# Katka
To zadaleka není všechno. V Británii tvrdí ředitel jedné z Blairových podnikatelsky sponzorovaných akademií, že evoluce je jen "otázkou víry. Navic vídeňský katolický arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, tvrdí že "žádný myšlenkový systém, který popírá anebo se snaží vysvětlením odmítnout drtivé důkazy inteligentního [božského] plánu v biologii, není vědou, ale je ideologií." a australský ministr školství Brendan Nelson dokonce řekl, že "jestliže chtějí školy učit studenty i o 'inteligentním plánu', nemám s tím žádné potíže".
| Quote
# Katka
Darwinovská evoluce nám sděluje, že jsme jen kompost: jsme jen souborem složitých molekul, které - a to z jediného důvodu: aby byly schopny si zajistit před konkurencí ve svůj prospěch energetické zdroje - si vyvinuly schopnost spekulace. Po několika desítkách let se naše molekuly zase rozčlení a vrátí se tam, odkud přišly. To je vše. My jsme jediní mezi organismy, kteří jsou schopni vnímat věčnost a vědí, že svět bude pokračovat i bez nás. No jestli křesťané přijdou o svou pohádku o Genezi jako o legitimní vědecké a historické vysvětlení původu člověka, přichází o platnost křesťanství jako takového. proto to neuvěřitelně agresivní úsilí o znovuoblbnutí nové generace.
| Quote
# John
No, ono je to asi 7 let, co George Bush porosazoval vyučování "inteligentního plánu" - nové verze kreacionismu - v amerických školách, americký tisk ho za to neuvěřitelným způsobem zkritizoval. Křesťanský Taliban dosud nezvítězil, píše v listě Guardian George Monbiot. Je zajímavé, že Jiří Pehe v deníku Lidové noviny tuto "neuvěřitelnou míru kritiky" nezaznamenává a naopak argumentuje, že by bylo rozumné vyučovat ve školách kromě Darwinovy teorie i kreacionismus, protože Darwinova teorie je neprokázaná.
| Quote
# Rosťa
To svědčí o mnohém, to svědčí, že v Anglii jsou jen o kousek vpředu před idiotsvím našeho MŠ
| Quote
# Adam Vondráček
Jak objasnit studentů kreacionismus? Dejte jim test. "Adam byl ženatý s (A), Eva (B), Věra (C) dinosaurus (D) a platypus." Jsem si jistý, že méně než 46 procent studentů si vybere A. Pak jim můžete říct pravdu.
| Quote
# Rudolf
Kdyby to nebyla tak vážná zpráva, smál bych se.
| Quote
# Dan
Tak to je zatím nmejlepší letošní zpráva. Čekám, kdy to vykokotí náš patlament na základě doporučení chytrého ministra školství a jeho vozajatské skupiny na MŠ.
| Quote
# jana
Kreacionismus je nekoherentní a nelogické učení. Země je dokazatelně stará, dinosauři existovali dlouho předtím, než lidé. Nicméně, nemyslím si, že musíte být blázen abyste věřili v opak. Opravdu, vše, co musíte mít, je člověk. Lidé, bez ohledu na víru či politiku, věří spoustě věcí, které nemají zvláštní vědecký základ. Někteří lidé věří na duchy. Někteří lidé věří ODS. Někteří lidé věří, že atentát na Masaryka nebylo spiknutí. Někteří lidé věří, že Klaus je dobrý prezident a někteří věří, že ekonomové mohou předvídat ekonomiku a ráj na Zemi.
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit