Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém a po zlém

Erudovaný americký historik Howard Louthan, velký znalec českých dějin, ve své knize Obracení Čech na víru – aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém přináší nový a často překvapivý historický pohled na pobělohorskou rekatolizaci.
Jestliže se starší studie zaměřovaly spíše na chronologický právně-historický přístup a všímaly si více násilných projevů rekatolizačního tažení, Howard Louthan přesvědčivě dokládá, že při celém složitém procesu nesehrálo hlavní roli násilí a přímé donucování, nýbrž především nenásilné kulturní „obracení“.

obraceni cech na viru

Při pohledu na náboženské poměry v Evropě sedmnáctého století by vnímavý pozorovatel našel jen málo oblastí, kde události nabraly tak dramatický spád jako v českých zemích.

Jestliže před třicetiletou válkou většina obyvatelstva českých zemí vyznávala nekatolickou víru, o několik desetiletí později patřilo celé království do sféry vlivu Říma. Podobně zásadní a radikální obrat v náboženské orientaci prodělalo v evropských dějinách jen málo zemí. Katolická církev prosadila důsledný a rozsáhlý rekatolizační program, který od základu přetvořil náboženskou identitu celého království. Jakými prostředky a za jakou cenu této proměny katolická církev dosáhla? Jakým způsobem si katolictví vydobylo zpět své místo v Čechách? V jak velké míře se církev uchylovala k přímému násilí a nátlaku a v jakém rozsahu naopak využívala metod nenásilných? Do jaké míry v pobělohorské době zbohatla a přivlastnila si statky a peníze.

Erudovaný americký historik Howard Louthan, velký znalec českých dějin, ve své knize Obracení Čech na víru – aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém přináší nový historický pohled na pobělohorskou rekatolizaci. Jestliže se starší studie zaměřovaly spíše na chronologický právně-historický přístup a všímaly si více násilných projevů rekatolizačního tažení, Howard Louthan přesvědčivě dokládá, že při celém složitém procesu nesehrálo hlavní roli násilí a přímé donucování, nýbrž především nenásilné kulturní „obracení“. Celá armáda umělců a architektů posela náboženskou tvář země barokními kostely a kaplemi, poutními místy a obnovenými kláštery, téměř v každém městě vyrostl na hlavním náměstí mariánský sloup, venkov brzy zaplnily loretánské kaple, rodila se nová katolická literatura a hudba, misionáři a kazatelé oživovali starší, do té doby zanedbávaný kult svatých a rozšiřovali jej o světce nové. Náboženský pluralismus, který byl po celá pokolení příznačným rysem českých zemí, byl potlačen a nahradila jej uniformnější soustava víry, praktik a rituálů…

Studie Howarda Louthana si tak všímá celé řady oblastí, jež formovaly katolickou konfesní identitu – od umění a architektury přes literaturu a hudbu až k filosofii a hagiografii – a staví české země do širšího evropského kontextu, kde jim v raném novověku patřilo jedno z předních míst. Knihu ocení nejen odborníci zabývající se raně novověkými evropskými dějinami, náboženstvím, reformací a protireformací, ale také všichni zájemci o české dějiny.

Profesor Louthan je schopen číst v češtině, patří tedy k nevelké skupině nečeských historiků zabývajících se našimi dějinami, jejichž práce nejsou závislé jen na antikvovaných německých textech z 19. a první poloviny 20. století. Jakožto zahraniční autor má od českých dějin náležitý odstup, což mu umožňuje vyvarovat se zažitých stereotypů a klišé, kterým občas podléhají čeští historikové.

Přednáší historii na University of Florida. Jeho práce vycházejí v Cambridge University Press.  Je autorem knihy: The Quest for Compromise: Peacemakers in Counter-Reformation in Vienna (Cambridge,1997).

„Tuto knihu by si měl přečíst každý, kdo se zabývá reformací nebo raně novověkou Evropou obecně – nejen proto, aby se seznámil s historickými událostmi v jednom malém království v srdci Evropy, ale aby lépe porozuměl evropským dějinám jako celku.“

Louthan Howard, Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém, Rybka Publisher, 2012

katolici svet

 

Vaše názory  

# Paja
Vatikán je v Ženevě poprvé veřejně konfrontován se sexuálním zneužíváním dětí příslušníky kléru. Církev byla dotázána na to, proč popisuje takové zneužívání jako morální prohřešek, místo aby je označila za zločin na dítěti. - www.bbc.co.uk/news/world-europe-25748952
| Quote
# Johann
Zatímco Haškův Švejk tvrdí, že veškerá politika je pro malé děti, Aristotelés zřejmě zastává názor, že náboženství je vhodné leda pro dětinské stařečky, kterým se už mate rozum. Obé mají pravdu.
| Quote
# Matěj
Louthan potvrzuje, že rekatolizaci často provázelo brutální násilí. Navíc 30-letá válka a nesmírná bída a hlavně chaos napomáhal vraždění, vyvražďování odpůrců rekatolizace a tím posilování katolickíé církve. Bezvládí dokázala církev vždy využít. Dnes toho využívá pomocí morálně a právně zhrouceného zbyrokratizovaného a korupčního systému. Tzv. restituce církevného majteku není ničím jiným než druhou Bílou horou.
| Quote
# Rudolf
Kromě relativně nenásilné rekatolizace po vzoru Jana Lohelia a Valeriána Magni se běžně uplatňovala i její násilná forma. Měla ji na starost světská moc a zahrnovala vypovídání nekatolíků a nekatolických kněží ze země, konfiskaci jejich majetku a tvrdé tresty v případě neuposlechnutí. Tento způsob měl ale spoustu nedostatků - násilí vyvolávalo prudký odpor na rozdíl od nenásilné formy, takto obrácení lidé se nestávali nijak horlivými katolíky a nucená emigrace vedla k vylidňování země. K násilnostem docházelo hlavně v prvních desetiletích po Bílé hoře, převážně při pacifikaci lokalit, které se postavily misionářům na odpor, například poté co roku 1629 ubili sedláci v Rovensku jezuitu Matěje Burnatia vtrhlo do vsi vojsko a téměř čtyřicet vzbouřenců zaplatilo životem. Do násilné rekatolizace se také řadí zákazy sňatků mezi nekatolíky ustanovené patenty z let 1624-1625.cs.wikipedia.org/wiki/Rekatolizace
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit