audio knihy eknihy zdarma

Prvního dubna 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 50/2013 Z.z., jíž se novelizuje vyhláška č. 589/2007 Z.z. Ministerstva kultury Slovenské republiky, kterou se ustanovují podrobnosti o jednotném systému označování audiovizuálních děl, zvukových záznamů uměleckých výkonů, multimediálních děl, programů a jiných složek programové služby a způsobu jeho uplatňování.

Podruhé tak od roku 2007 doznala změn vyhláška, na jejímž základě jsou na Slovensku označovány audiovizuální a další obsahy z hlediska jejich přístupnosti pro jednotlivé věkové kategorie dětí.

Aktuální znění vyhlášky například již nepovažuje prezentaci nebezpečných situací a záměrně vytvářeného rizika jako atraktivní formy zábavy za obsah, který by byl nevhodný a nepřístupný do 18 let.

Slovní agresivita a vulgární jazyk, prvky, které dosud byly hodnoceny jako nevhodné a nepřístupné pro osoby mladší 18 let, jsou v novém znění vyhlášky nahrazeny formulací „vulgární vyjadřování, vulgární gesta“.

V kategorii nevhodnosti do 15 let je nejvýznamnější změnou ustanovení, které ukládá klasifikovat jako nevhodné pro tuto věkovou skupinu nezletilých díla, která obsahují vulgární vyjadřování, vulgární gesta, obscénní vyjadřování nebo obscénní gesta, která vzhledem k jejich kontextuálnímu výskytu, frekvenci výskytu, způsobu a formě jejich zpracování nebo zobrazení a vzhledem k charakteru, druhu, uměleckému a morálnímu poselství díla nebo programu je možné považovat za přiměřené věkové skupině nezletilých od 15 let. Je zajímavé, že v kategorii pořadů označovaných jako nepřístupných do 18 let jsou zařazena díla obsahující vulgární vyjadřování, vulgární gesta, obscénní vyjadřování a obscénní gesta, aniž by bylo přímo z vyhlášky zřejmé, jak budou hodnoceny a rozlišovány obsahy z hlediska toho, které budou „zpřístupněny“ od 15 a které od 18 let.

Nejvíce změn vyhláška zaznamenala v té části, která upravuje označování děl nevhodných pro věkovou kategorii dětí do 12 let. I když většinou se jedná o úpravy spíše formulačního charakteru. V této kategorii byla nově vyjádřena povinnost označovat obsahy zobrazující krev a tělesná znetvoření, která nejsou svojí povahou běžná. Lze jen spekulovat o tom, zda zařazení této formulace nereaguje na kriminální seriály, zejména americké (Kriminálka Miami, Kriminálka New York), které velmi detailně zobrazují šokující znetvoření obětí zločinu.

V kategorii obsahů nevhodných pro děti do 7 let bylo původní znění ustanovení “nevhodné pro věkovou skupinu nezletilých do 7 let, pokud obsahují agresivně útočící zvířata vyvolávající strach, například agresivně útočící netopýr, had nebo pavouk“ za obecnou formulaci „agresivně útočící živé bytosti a předměty vyvolávající strach“.

Zcela zásadní změnou je pak ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky, které nově ukládá, aby pořady nevhodné do 15 let byly zařazovány výhradně v časovém rozmezí od 20.00 do 6.00 hod. Dosud slovenská vyhláška upravovala pouze jedinou časovou hranici, a to pro díla nepřístupná do 18 let, která bylo možné zařazovat do vysílání výhradně mezi 22. a 6. hodinou ranní.

informace RRTV
Vyhláška v plném znění ke stažení

Inspirující myšlenky...

Neumím rozlišit západní civilizaci od jiných. Nevím, v čem by měl být elementární rozdíl. Prožila jsem celý svůj život uprostřed Evropy, všechno ostatní znám jenom zprostředkovaně a povrchně. Můžu si namlouvat, že miluju přírodu, ale stejně vím, že je to zkrocená příroda. Příroda, kterou jsme si tak dlouho utvářeli k obrazu svému, až je z ní to, co je: mrzáček. Trochu ho litujeme, trochu se nám oškliví. Odvracíme oči od zrcadla, které nám nastavuje, ale pořád před tím zrcadlem stojíme. Není kam jinam jít. Konflikt s civilizací je na jiné úrovni vlastně konflikt s imperativem divočiny uvnitř sebe samého. Ten problém nemáme šanci vyřešit. Proto je dobré ponechat si aspoň sny. Ráda píšu příběhy s mladými protagonisty. Důvod je jednoduchý: dokud hrdinové nezestárnou, nejsou jejich sny ani ztroskotané, ani směšné. A navíc, mladí nectí předpisy a omezení. V tom cítím naději, protože nic jiného než neustálé překračování pochybných hranic nemůže s problémy světa hnout.
Iva Procházková, spisovatelka