A+ A A-

Čínský knihtisk Pi-Šenga a počátky tištěné knihy

gutenberg dilna

Za objevitele knihtisku  se obecně považuje Johannes Gutenberg, který roku 1455 vytiskl v Mohuči tzv. 42-řádkovou Bibli. Učí se to už staletí, ale není to pravda. Gutenberg upravil knihtisk jen pro Evropu.


Počátky knihtisku do jisté míry připomínají vývoj písma. U něho vedla cesta od celistvého sdělení ke znaku pro slovo, slabiku a hlásku. Také deskotisky otiskovaly větší celky, ale vývoj spěl jednoznačně k jednotným literám.

Za jejich vynálezce je považován čínský kovář a alchymista Pi-Šeng (990–1051) (Bi-Sheng)
Vycházel z používaného umění tisku z celých tiskových desek. Zřejmá potřeba vyměnit někdy pár znaků tak, aby se nemusela znovu vyřezávat celá deska, přiměla Pi-Šenga k experimentování, které vedlo k používaní samostaných znaků. Ten oddělené znaky modeloval z hlíny, po vypálení je dával do železného rámu a upevňoval je horkým voskem. Později místo hlíny použil i dřevo, ale příliš neuspěl stejně jako jeho následovníci, kteří ve 13. století dělali pokusy s odléváním písmen do kovu.

bu sheng tisk

Pečetítka, mincovní a puncovní razidla ale znaly už starověké kultury a civilizace v údolí řeky Indu, Egyptě či Mezopotámii stejně jako Číňané, Řekové a Římané a v zemi oddělené od ostatního světa pověstnou velkou zdí se se vší pravděpodobností tisklo již někdy v 7. století, přestože skutečný doklad o tom máme až z roku 868: papír, jehož nápis nevznikl pečlivým vypsáním jednotlivých čínských znaků, ale jediným otiskem, přitlačovaným na rytý, inkoustem potřený kámen. Tehdy, v 9. století, tím ale nebylo písařům odzvoněno. Naopak - vždyť starověký čínský písař musel nejprve text vytvořit na papír nebo hedvábí, nápis otiskl na dřevo (na kámen jen výjimečně), zrcadlově převrácený obraz znaků vyřezal tak, aby z dřevěné plošky vystupovaly, a teprve nyní se dalo tisknout.

A přichází Johann Gutenberg, (1397/1400, Mohuč – 3. února 1468, Mohuč)
který naplnil sen mnoha předchozích generací: starý, jemu však neznámý princip, spojil s poměrně jednoduchým a spolehlivým technickým postupem. V Gutenbergově pojetí už mechanické rozmnožování textů znamenalo víc než pouhý doplněk k tradičního rozepisování. Hlavní zásluhou Gutenbergovou je, že vyřezal a vyryl do kovu matrice (odlévací formičky s obrazy jednotlivých ručně psaných písmen). Také vynalezl dobře tavitelnou slitinu několika kovů. První matrice měl z olova, ale později dal přednost tvrdší mědi.

Současná tvář výroby tištěné knihy je také alchymie, ale úplně jiná, i když i ta pomalu končí...


OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL... Gutenberg knihtisk, historie knihy Čína historie písma

Komentáře  

# Paul 2016-01-25 22:08
Internet umožnil celosvětovou komunikaci v rozsahu o jaké nikdo nesnil ještě před 20 lety. Zcela zničil nebo zásadně narušil informačně vzdělávací monopol mnoha institucí a vlád. Je to stejné, jako kdysi zničil knihtisk monopol katolícko-feudálního systému, který byl založen na soustavě kostelů, klášterů a církevních škol, jako jediného zdroje informací veškerého evropského obyvatelstva.
Citovat
# Marek 2015-09-23 07:04
Boom počítačových technologií by se dal přirovnat ke vzniku knihtisku, coţ byla podobně převratná událost. Knihtisk u moţnil nový, rychlý, a především hromadný způsob předávání textů mnohem širšímu okruhu zájemců než dříve. V tom je podobný nástupu počítačů, ten však je mnohem revolučnější... Z velkého časového odstupu se „revoluce“ způsobená knihtiskem jeví jako náhlý dějinný zvrat. Odehrávala se však podstatně pomaleji – než se důsledky knihtisku projevily, uplynulo mnoho let, během nichž se vystřídalo několik generací. V té náhlosti vidím podstatný rozdíl.
Citovat
# Martin 2014-09-12 05:34 Citovat
# Lai 2014-05-11 01:32
Článek je skvělý, jen co se týče úvodu: za sebe mohu říci, že my jsme čínský (i japonský a korejský) knihtisk ve škole probírali (studuji na SŠ knižní kulturu). Je pravda, že na základkách se asi opravdu bere jen Gutenberg, ale specializované školy logicky mají rozšířené osnovy.Pi-Šeng ostatně není tak neznámý - třeba slavná Jarolímkova Škola do kapsy ze samého počátku minulého století ho v jednom svazku uvádí, myslím, hned jako první významnou osobu v souvislosti s knihtiskem.
Citovat
# Michal Lakomý 2013-05-25 20:23
V polovině patnáctého století Gutenberg vynalezl knihtisk. Roku 1450 s ním vytiskl bibli. Chtěl zprostředkovat vzdělanost co nejvíce lidem. Jezuité pak zničili i jeho hrob, protože on zničil jejich monopol. Na informace.
Citovat
# redakce 2012-12-20 20:13
TIP NA KNIHU
Petr Voit
Encyklopedie knihy – knihtisk a příbuzné obory v 15. až 19. století (2 svazky)

Kniha zahrnuje 2 420 biografických, geografických a věcných hesel ze všech oblastí, které souvisely s výrobou a distribucí knihy (papír, písmo a písmolijectví, grafické techniky, knižní dekor a ilustrace, vazba, ilustrátoři a kartografové, tiskaři, knihkupci a nakladatelé, žánry a formy vydání). Nečerpá jen z domácích reálií, ale chápe knihu jako umělecko-řemeslný objekt širšího časového, teritoriálního i mezioborového vývoje. Každé heslo doplňuje bohatý přehled odborné literatury. Text provází na 500 obrazových příloh, z nichž většina je u nás publikována poprvé. Kniha poslouží nejen laickým zájemcům, ale i pracovníkům knihoven, archivů, galerií a muzeí i antikvářům, sběratelům a bibliofilům. Může posloužit i jako učebnice příslušných oborů na univerzitách a vysokých i středních školách uměleckého a grafického zaměření. Kniha získala roku 2006 Výroční cenu Českého literárního fondu za vědeckou literaturu.
Citovat